Honq Konq ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Viza tələb olunmur

Honq Konq Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types & Categories to Apply for Hong Kong

Visa Types & Categories to Apply for Hong Kong

Hong Kong Visitor/Transit Visa

Hong Kong Visitor/Transit Visa

Hong Kong Study Visa

Hong Kong Study Visa

Hong Kong Investment Visa

Hong Kong Investment Visa

Hong Kong Training Visa

Hong Kong Training Visa

Hong Kong Employment Visa for Foreign Domestic Helpers

Hong Kong Employment Visa for Foreign Domestic Helpers

Hong Kong Employment Visa for Imported Workers

Hong Kong Employment Visa for Imported Workers

Hong Kong Entry Visa under Technology Talent Admission Scheme (TechTAS)

Hong Kong Entry Visa under Technology Talent Admission Scheme (TechTAS)

Hong Kong Employment Visa under General Employment Policy

Hong Kong Employment Visa under General Employment Policy

Hong Kong Pre-Arrival Registration for Taiwan Residents

Hong Kong Pre-Arrival Registration for Taiwan Residents

Hong Kong Pre-Arrival Registration for Indian Nationals

Hong Kong Pre-Arrival Registration for Indian Nationals

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

What is the required validity of a passport to Hong Kong?

The required validity of the passport is at least 6 months.

pickvisa.az

Who can apply for pre-arrival registration to Hong Kong?

Nationals of India and citizens of Taiwan can apply for Pre-arrival registration.

pickvisa.az

Do I need a sponsor to visit Hong Kong?

If you intend to visit Hong Kong for tourism purposes, you do not need a sponsor. But having a sponsor in Hong Kong is a plus for your application.

pickvisa.az

Can I enter Hong Kong without a visa?

Nationals of 170 countries do not need a visa to enter Hong Kong for a duration of 7-180 days.

pickvisa.az

What is the validity of a Hong Kong visa?

The validity of a Hong Kong visa varies depending on your nationality. You can stay in Hong Kong for the duration of 7-180 days.

pickvisa.az

Can Indian nationals stay in Hong Kong for more than 14 days with pre-arrival registration?

If an Indian national intends to stay in Hong Kong for more than 14 days, he/she need to apply for a relevant type of visa.

pickvisa.az

Can Indian nationals stay in Hong Kong for more than 14 days with pre-arrival registration?

If an Indian national intends to stay in Hong Kong for more than 14 days, he/she need to apply for a relevant type of visa.

pickvisa.az

Can I extend the validity of my Hong Kong visa?

You should apply for an extension 7 days before your visa expiration. You can apply for an extension at Immigration Department and the processing time is usually one day.

pickvisa.az

What are the general eligibility criteria for a Hong Kong visa?

  • Holding a valid travel document
  • Having sufficient funds for the duration of stay in Hong Kong
  • Raise no security or criminal concerns to Hong Kong
  • Not becoming a burden in Hong Kong
  • Holding a return/onward ticket
pickvisa.az