Monqolustan ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Viza tələb olunur

Monqolustan Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types & Categories to Apply for Mongolia

Visa Types & Categories to Apply for Mongolia

Mongolia Short-stay Visa

Mongolia Tourist Visa

Mongolia Business Visa

Mongolia Official Visa

Mongolia Private Visa

Mongolia Transit Visa

Mongolia Transit Visa

Mongolia Long-term Visa

Mongolia Family Reunion Visa

Mongolia Employment Visa

Mongolia Investor Visa

Mongolia Study Visa

Mongolia Visa on Arrival

Mongolia Visa on Arrival

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

Can a foreign national change their form of residence?

Yes, you can apply for an existing residence permit.

pickvisa.az

Is it possible to extend the stay of a foreigner without a visa?

No. According to International Agreements of Mongolia, it is not possible to extend the visa-free travel period, and a foreign citizen traveling for more than a visa-free period must obtain a visa in advance.

pickvisa.az

In what cases should a foreign national register?

Foreigners should register in the following cases:

  • If you came to Mongolia with a residence permit and a visa of the appropriate category
  • The citizen with a visa for more than 30 days
  • According to an International Agreement, a citizen of a country traveling to Mongolia without a visa for up to 90 days for more than 30 days must register within 7 working days from the date of arrival.
pickvisa.az

Is it possible to get a visa at the Mongolian border?

If you apply for a visa at the Mongolian border, you can apply for a visa at the Foreign Citizenship Office's website 14 days in advance.

pickvisa.az

Can a citizen or tourist of a visa-free country come to Mongolia on a visa and change their visa without leaving Mongolia because they want to stay in Mongolia in the future?

No. If you apply for a residence permit in Mongolia, you must be in Mongolia with the relevant visa.

pickvisa.az

In what cases, permission for a visa will be denied?

Permission for a visa will be denied due to the reasons below:

  • The purpose of a visit to Mongolia is not specified
  • No Visa Application Form is submitted
  • An incomplete form of visa application
  • False information/document in the application
pickvisa.az

Do I get my fee refunded in case of my Mongolia visa refusal?

No. Mongolia application fee covers the handling of the application, regardless of the result.

pickvisa.az

What is the local Currency in Mongolia?

Mongolian Tughrik is the local currency of Mongolia.

pickvisa.az